Wetgeving

Wij geven u hier graag wat meer uitleg over de wetgeving en AVG/GDPR.

Home/Diagnose/Wetgeving

De Nederlandse wetgeving

Naast ons eigen kwaliteitssysteem en de toewijding van onze medewerkers zorgt ook de Nederlandse wetgeving voor een kwaliteitsgarantie. Finesse Medical Center voldoet aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn. Het beleid van Finesse Medical Center is erop gericht om systematisch en structureel aandacht te besteden aan de dienst en zorg die we leveren. Hieronder verstaan we dat de dienst of zorg doeltreffend en doelmatig moet zijn, cliëntgericht en afgestemd op reële behoeften. We bereiken dit o.a. door middel van ons intern kwaliteits-systeem dat jaarlijks geëvalueerd wordt. Hiermee voldoen we aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.
Finesse Medical Center is bezig om de ISO 9001-norm binnen de kliniek in te voeren. ISO 9001 zorgt er voor dat de kwaliteit beheersbaar en ook toetsbaar is. U als cliënt weet dan ook dat Finesse Medical Center voldoet aan alle normen en kwaliteitseisen.
Aan de uitoefening van een beroep stelt de wetgeving bepaalde regels om zodoende de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Hiervoor zijn in de wet waarborgen opgenomen. Binnen Finesse Medical Center wordt dan ook uitsluitend gewerkt met mensen die over officiële diploma’s beschikken. Zo worden de behandelingen met de UltraShape uitsluitend door ervaren verpleegkundigen uitgevoerd. Hiermee voldoen we aan de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

Binnen Finesse Medical Center hanteren wij de stelregel dat zowel de cliënt als wel de hulpverlener een aantal rechten en plichten heeft. Voor de cliënt is het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. De hulpverlener is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten.
Verder dient er het recht te bestaan op de vereiste toestemming voor de behandeling, het recht op Algemene Verordening Gegevensbescherming en geheimhouding. Bij Finesse Medical Center is dit alles geregeld in een overeenkomst welke partijen vooraf ondertekenen. Hiermee voldoen we aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Via de diverse diensten van Finesse Medical Center worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Finesse Medical Center bv acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet op de Algemene Gegevens Verordening stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en in de betreffende overeenkomsten;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden en zolang dit noodzakelijk is voor het beoogde doel;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Finesse Medical Center is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-01-2024.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze service verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen (bijzondere) persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam, adres woonplaats – Allergieën
 • Telefoonnummer – Medicijngebruik
 • Geboortedatum – Medische voorgeschiedenis
 • Geslacht – Anamnestische metingen
 • E-mailadres

Registreren
Bij gebruik van onze website kunt u zich registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen dienstverlening
Wanneer u bij ons een dienst of een product afneemt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak te maken middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt en enkele gegevens zijn verplicht bij het maken van een afspraak. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze service gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij laten regelmatig onze systemen controleren door een externe partij, een cybersecurity specialist
 • Security Awareness trainingen voor de medewerkers

Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). De gegevens worden alleen op uw schriftelijk verzoek gewist, daarmee vervalt ook alle aansprakelijkheid.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG-wetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Finesse Medical Center
Pompmolenlaan 19A
3447 GK Woerden
0348-409199
info@finessemedicalcenter.nl

Heb je een vraag? Stel ‘m direct aan onze specialist!  PLAN EEN GRATIS CONSULT
  In een gratis consult bij ons in de kliniek adviseren we u welke behandeling aansluit op uw situatie. Zo kunt u een weloverwogen besluit nemen.

   Ik ben met name beschikbaar op:
   maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag

   En dan in de:
   ochtendmiddageinde middag

   Adres

   Pompmolenlaan 19A

   3447 GK Woerden

   Telefoon