In 2020 waren er ongeveer 2,8 miljoen mensen met hypertensie (verhoogde bloeddruk) bekend bij de huisarts, waarvan 1,3 miljoen mannen en 1,5 miljoen vrouwen. Veel patiënten weten dit echter vaak niet. Hoge bloeddruk doet immers geen pijn en vermindert de levenskwaliteit niet merkbaar. Blijft de ziekte echter onbehandeld, dan neemt het risico op beschadiging van bloedvaten en organen toe – zelfs tot het punt van een hartaanval of beroerte.

Bloeddruk

Bloeddruk is de druk waaronder het bloed door de aderen stroomt. Het hangt af van het bloedvolume, de vaatweerstand en de kracht waarmee het hart het bloed met tussenpozen – bij elke hartslag – in het vaatstelsel pompt.
Bij meting wordt de bloeddruk altijd in twee waarden aangegeven:

De eerste waarde geeft de systolische bloeddruk aan. Dit is de hoogste druk die wordt bereikt wanneer het hart samentrekt en bloed in de aorta uitwerpt. De tweede waarde geeft de diastolische bloeddruk aan. Dit is de laagste druk die in de slagaders heerst terwijl het hart zich in de ontspanningsfase bevindt, voordat het weer samentrekt voor het volgende hartslag. Dit betekent dat bij een bloeddruk van 120 tot 80 mmHg, de druk voortdurend heen en weer schommelt in golven tussen 120 en 80 mmHg.

Normaalwaarde

Er heerst nog steeds een discussie over de interpretatie van de normaalwaarden voor de bloeddruk. Cardiologen hanteren andere waarden dan nefrologen. Daarnaast pleitten cardiologen in 2013 om de onderdruk als norm te laten vervallen. Ook wordt soms melding gemaakt van een licht onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Volgens de Europese “Guidelines for Blood Pressure Therapy” is de optimale bloeddrukwaarde voor volwassenen 120/80 mmHg (= millimeter kwik); waarden onder 130/85 mmHg worden als normaal beschouwd. De bloeddruk is “nog normaal” of “hoog normaal” als hij tussen 130 en 139 mmHG systolisch en 85 tot 89 mmHg diastolisch ligt. Waarden daarboven wijzen op een verhoogde bloeddruk, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende graden van ernst:

Drempel systolisch diastolisch
Optimaal < 120 < 80
Normaal 120-130 80-85
Hoog normaal 130-139 85-89
Verhoogd 140-149 90-94
Licht verhoogd (graad 1) 150-159 90-99
Matig verhoogd (graad 2) 160-179 100-109
Ernstig verhoogd (graad 3) > 180 > 110

European Community Health Indicators (ECHI)

Jarenlang is er een controversiële discussie geweest over het niveau waarop met behandeling moet worden begonnen. Momenteel is de aanbeveling om uiterlijk bij de diagnose “licht verhoogde bloeddruk” met de behandeling te beginnen, omdat zelfs bij deze waarden het risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten aanzienlijk verhoogd is.

Voor de diagnose “hoge bloeddruk” hoeven niet beide drempelwaarden van de bloeddruk te worden overschreden. Er is ook sprake van hoge bloeddruk als slechts één van de twee drempelwaarden wordt bereikt.

Symptomen

Vaak begint hoge bloeddruk asymptomatisch, dat wil zeggen dat het geen merkbare verschijnselen veroorzaakt, zodat het meestal bij toeval wordt ontdekt. Het is anders wanneer de bloeddruk plotseling en snel stijgt tot zeer hoge waarden boven 200/115 mmHg (hogedrukcrisis). In dat geval ontstaan symptomen zoals:

 • malaise
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • hartkloppingen
 • nervositeit
 • kortademigheid bij inspanning
 • wazig zicht
 • misselijkheid

Gevolgen

Als de bloeddruk in de bloedvaten chronisch te hoog is, zullen zij vroeg of laat beschadigd raken. Maar ook organen als het hart, de hersenen, de nieren en de ogen kunnen worden aangetast.

 • Hoge bloeddruk bevordert de ontwikkeling van aderverkalking. Dit verhoogt ook het risico op een hartaanval of beroerte; vijftig procent van de hartinfarcten en beroerten zou kunnen worden voorkomen als hoge bloeddruk tijdig zou worden behandeld.
 • Aanhoudend hoge bloeddruk verhoogt het risico op vasculaire dementie.
 • Hoge bloeddruk draagt bij tot hartfalen en hartritmestoornissen (vooral atriumfibrillatie).
 • Door chronische hoge bloeddruk gaat de nierfunctie achteruit – zelfs tot nierfalen.
 • Pathologische veranderingen in het netvlies (hypertensieve retinopathie) zijn ook frequente gevolgen van hoge bloeddruk (hypertensie).

Hoge bloeddruk is een factor van het “dodelijke kwartet”, ook wel metabool syndroom genoemd, dat de belangrijkste risicofactor is voor hart- en vaatziekten.

Diagnose

De bloeddruk kan gemakkelijk worden gemeten met een manchet die om de bovenarm wordt gedaan en wordt opgeblazen. De gemeten waarden vormen de diagnostische basis: als meerdere malen op verschillende tijdstippen van de dag waarden boven 140/90 mmHg worden gemeten, wordt de bloeddruk als permanent verhoogd beschouwd – en stelt de therapeut de diagnose op 140/90 mmHg.

Techniek

Gebruik een betrouwbare bloeddrukmeter met een manchet voor de bovenarm. Meet op verschillende tijdstippen van de dag omdat de bloeddruk aan natuurlijke schommelingen onderhevig is. Bekend is het verschijnsel van de “witte-jassen-hypertensie”: de spanning tijdens een bezoek aan de dokter kan de bloeddruk zo hoog opdrijven dat de arts de diagnose “hoge bloeddruk” stelt – dat vervolgens in 30 procent van de gevallen bij nadere controles niet kan worden bevestigd.

Zo meet u op een betrouwbare manier uw bloeddruk:

 1. Zorg ervoor dat u de bloeddruk meet voor of minimaal 1 uur nadat u heeft gegeten, gedronken of gerookt, voordat u uw medicatie heeft ingenomen. Belangrijk is dat u de metingen steeds rond hetzelfde tijdstip doet.
 2. Meet de bloeddruk in een zittende houding met de armen rustend op een tafel. De stoel moet de rug goed recht ondersteunen en uw bovenarm met de manchet dient u ter hoogte van uw hart te houden, ook kunt u wanneer u op de rand van uw bed zit uw onderarm horizontaal houden en met uw andere arm ondersteunen of ontspannen op uw schoot.
 3. De manchet dient te worden aangebracht om de ontblote bovenarm. Zorg ervoor dat het onderste gedeelte van de manchet op 3 cm boven uw elleboog wordt geplaatst. De slang, die de manchet met het apparaat verbindt, moet zich aan de binnenkant van uw arm bevinden.
 4. Ga zitten en ontspan ongeveer vijf minuten alvorens u gaat meten.
 5. Tijdens de meting: niet bewegen, uw spieren niet aanspannen, niet praten en normaal ademen.
 6. Als de eerste meting gedaan is, wacht dan ontspannen op de tweede meting. Na 60 seconden doet u een tweede meting, in de tussentijd blijft u rustig zitten. Bij sommige meters start na 60 seconden zelf de tweede meting. Als het verschil tussen de twee metingen meer dan 10 is, herhaalt u deze stap. Noteer het gemiddelde van de metingen.
 7. Meet bij voorkeur ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds, maar tenminste op 2 verschillende tijdstippen. Herhaal de metingen minstens 7 dagen achtereen.

De 24-uurs bloeddrukmeting

Naast regelmatige bloeddrukmetingen kan de bloeddruk (hypertensie) ook worden gediagnosticeerd met behulp van 24-uurs bloeddrukmeting. Hierbij wordt gedurende één dag en één nacht een draagbare bloeddrukmeter op het lichaam gedragen, die de bloeddruk overdag om de 15 minuten en ‘s nachts om de 30 minuten meet via een opblaasbare armmanchet.
De respectieve waarden worden geregistreerd. Tegelijkertijd worden de gebeurtenissen van de dag genoteerd. De in de praktijk berekende gemiddelde waarde mag niet hoger zijn dan 135/86 mmHg en moet ook een duidelijk dag-nachtritme vertonen: Als je wakker bent, is de bloeddruk hoger dan ‘s nachts.

Wat veroorzaakt hoge bloeddruk?

Bij pas gediagnosticeerde hoge bloeddruk moet eerst worden nagegaan of het gaat om een “primaire” vorm (primaire hypertensie) of een “secundaire” vorm (secundaire hypertensie). Dit laatste komt voor in de context van een andere ziekte, zoals chronische nierziekte (renale hypertensie), sommige hormonale ziekten (endocriene hypertensie) of slaapapneu-syndroom. Soms veroorzaken bepaalde geneesmiddelen (bv. de “pil”, eetlustremmers, glucocorticoïd-bevattende preparaten) ook een verhoogde bloeddruk.

Primaire hypertensie

Primaire of essentiële hypertensie komt in meer dan 90 procent van de gevallen voor. De oorzaak van essentiële hypertensie is niet bekend. Wel zijn er zekere risicofactoren:

 • Genetische, familiaire aanleg
 • Overgewicht
 • Roken
 • Diabetes en insulineresistentie
 • Alcoholgebruik
 • Extreem zoutrijke voeding
 • Gebrek aan beweging
 • Langdurige blootstelling aan lawaai
 • Stress

Stress en hoge bloeddruk

In onze westerse samenleving staan veel mensen onder hoge druk. Daar zijn vele redenen voor, in de eerste plaats een (te) zware werklast, permanente tijdsdruk, enorme prestatiedruk op het werk of in het gezin, partnerschap en andere emotionele conflicten. Maar ook onvervulde hoop, onderdrukte verlangens en behoeften en vooral knagende gevoelens van machteloosheid creëren een permanente innerlijke “druk” – vaak onbewust.
Overigens suggereren studies dat een stress op jonge leeftijd, al een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van hoge bloeddruk op volwassen leeftijd. Het feit dat de bloeddruk automatisch omhoog schiet in bepaalde situaties is logisch. Wanneer verhoogde alertheid, concentratie en/of snelle reacties vereist zijn, zijn de verhoogde afgifte van stresshormonen (adrenaline en cortisol), een versnelde hartslag en een verhoging van de bloeddruk belangrijke voorwaarden voor het lichaam om optimaal te presteren en onmiddellijk te kunnen handelen: de Fight, Flight reactie. Intense emoties zoals woede of angst jagen ook de bloeddruk op.

Normaal gesproken dalen de stresshormoonniveaus weer tot hun oorspronkelijke waarden wanneer de situatie voorbij is en een verhoogde staat van alertheid niet langer nodig is – de bloeddruk daalt. Bij chronische stress kan het autonoom zenuwstelsel ontregeld raken. Het resultaat: de bloeddruk blijft verhoogd, ook als dat eigenlijk niet meer nodig is.

Bloedonderzoek

In het bloedonderzoek zijn de stresshormonen cortisol en DHEAs belangrijke parameters. Chronisch verhoogde cortisolwaarden belast de bijnieren. Uiteindelijk kan dit leiden tot een uitputting van de bijnieren (Hypoadrenia).

Autonoom zenuwstelsel

Het Autonome Zenuwstelsel regelt automatisch nagenoeg alle onbewuste functies en processen in je lichaam, zoals ademhaling, hartslag, bloeddruk, lichaamstemperatuur, de energieproductie, de spijsvertering en stofwisseling. Deze zijn onwillekeurig. Alle processen in het lichaam oefenen invloed op elkaar. Bij een ANS-meting draagt de patiënt 24 uur een sensor. Deze meet de activiteiten van het sympatische en parasymptische deel van het autonoom zenuwstelsel. Op deze manier kan de oorzaken van stress en regeneratie gemeten worden.

Als u interesse heeft in de meting van het autonome zenuwstelsel, de ANS meting klik hier .

De Duitse arts Dr. Thomas Breitkreuz heeft een 3-typenconcept ontwikkeld, volgens hetwelk niet alleen de levenswijze, maar ook de individuele lichamelijke en geestelijke gesteldheid een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van hoge bloeddruk. Volgens dit concept kunnen drie “types” van patiënten met hoge bloeddruk (hypertensiva) worden onderscheiden.

Het stresstype

Ongeveer 20% van de mensen met hoge bloeddruk behoort tot het stresstype. Stress heeft een direct effect op de bloeddruk. Door de verhoogde afgifte van stresshormonen, wordt de bloeddruk letterlijk opgedreven – of blijft op een aanhoudend hoog niveau als de spanning permanent is.

Het stress type

 • zijn meestal slank;
 • hebben de neiging perfectionistisch te zijn;
 • nemen graag verantwoordelijkheid op zich;
 • hebben de neiging om te veel aan te nemen;
 • zijn gevoelig en hebben een goed gevoel voor empathie;
 • hebben een goed gevoel voor wat belangrijk is;
 • treden niet graag op de voorgrond;
 • observeren, overdenken en analyseren hun gevoelens nauwkeurig;
 • hebben een dunne huid en nemen elk argument ter harte;
 • zijn gemakkelijk van streek en worden snel nerveus en onrustig;
 • hebben problemen om hun woede aan anderen te tonen;
 • zien woede en wrok als zwakte en persoonlijk falen;
 • piekeren vaak over zorgen en problemen zonder een uitweg te vinden;
 • houden er niet van om geholpen te worden.

Het buiktype

Mensen van het buiktype zijn het zuivere tegendeel van het stresstype. Zij hebben vaak jarenlang last van hoge bloeddruk zonder dat zij dit voelen of zonder dat zij een bloeddrukverlaging in gang hebben gezet.

Het buik type

 • hebben vaak een corpulente lichaamsbouw (tot overgewicht aan toe);
 • zijn soms wat traag en omslachtig;
 • zijn hartelijk, meelevend en gevoelig;
 • zijn knus en gezellig;
 • zijn trouw in werk en gezinsleven, betrouwbaar, altijd daar; de “rots van het gezin”;
 • zijn gevoelig en kunnen een goede keuken waarderen;
 • hebben vaak problemen met het waarnemen van lichaamssignalen en merken daardoor lichamelijke gebreken zoals hoge bloeddruk lange tijd niet op;
 • zijn meestal stressbestendig – niets kan hen zo snel van het spoor brengen;
 • langdurige stressperioden kunnen echter leiden tot een dunne huid en lichamelijke symptomen zoals diarree, trillen of “troosteten”;
 • houden hun gevoelens liever voor zichzelf, “echte binnenvetters”.
 • maken het zich liever gemakkelijk op de bank.

Het chaotische type

Mensen die tot dit type behoren zijn hun ritme kwijt en vinden het moeilijk om structuur aan hun leven te geven. Dit komt ook tot uiting in hun bloeddrukwaarden: soms is die te hoog, soms te laag. Deze schommelingen doen zich vooral voor wanneer bloeddrukverlagende geneesmiddelen worden genomen om de hoge individuele waarden te reguleren.

Het chaotische type

 • leiden een wankel leven;
 • eten en slapen onregelmatig;
 • zijn zeer creatief;
 • zijn in staat meerdere dingen tegelijk te doen zonder het overzicht te verliezen;
 • zijn snel geïrriteerd, ontevreden en zeurderig;
 • hebben de neiging ongeduldig te zijn als anderen hun tempo niet kunnen volgen;
 • hebben moeite hebben om rust en stilte te vinden;
 • lopen het risico op “burn-out” (zich opgebrand voelen, uitgesproken uitputting).

Bovenstaande indeling kan helpen om uitlokkende factoren te herkennen en aan te passen. Samen met met andere therapeutische maatregelen kunnen zij bijdragen tot een normalisering van de hoge bloeddruk.

Voeding

Voeding is een belangrijke factor die van invloed is op hoge bloeddruk – zowel in positieve als in negatieve zin. Het is een feit dat een eenzijdig dieet met veel zout en calorieën, maar weinig vezels, chronisch verhoogde bloeddruk kan verergeren. Omgekeerd kan hypertensie op lange termijn verbeteren door ongunstige eetgewoonten te veranderen.

De nadruk ligt op een evenwichtige voeding die is aangepast aan de energiebehoeften van het individu. Dit geldt des te meer als er tegelijkertijd sprake is van (abdominaal) overgewicht. In dat geval moet u niet alleen letten op een vermindering van het aantal calorieën, maar ook uw voeding aanpassen volgens het principe van de glykemische index (GI) of de glykemische belasting (GL) – meer hierover kunt u lezen in de Voedselzandloper.

Het reduceren van overgewicht is een belangrijke, zelfhulpmaatregel voor de behandeling van chronisch hoge bloeddruk: voor elke kilo lichaamsgewicht minder, kan de bloeddruk met zo’n twee mm Hg worden verlaagd.

Gewichtsreductie

Talrijke studies hebben aangetoond dat een verstoorde darmflora, d.w.z. een dysbiose met een veranderde verhouding firmicutes-bacteroidetes in de ontlasting, kan leiden tot hardnekkig overgewicht. Alleen als de omstandigheden in de darm worden onderzocht en zo nodig veranderd, kan een goede stap gezet worden in het proces van gewichtsreductie.

Wilt u een ontlastingtest laten uitvoeren klik dan hier en maak een afspraak.

Eet veel plantaardig voedsel, weinig dierlijke producten!

Enerzijds hebben plantaardige voedingsmiddelen het grote voordeel dat zij weinig calorieën bevatten, en anderzijds worden zij gekenmerkt door een hoog gehalte aan voedingsvezels en secundaire plantaardige stoffen. Deze bestanddelen hebben talrijke gezondheidsbevorderende effecten, niet alleen voor het hart- en vaatstelsel, maar ook voor de stofwisseling en dus uiteindelijk voor het hele organisme.

Dierlijke producten, met name worst met een hoog vetgehalte en vleesgerechten, moeten daarentegen zoveel mogelijk vermeden worden.

Studies hebben aangetoond dat hypertensiepatiënten die consequent de voorkeur geven aan plantaardig voedsel, de dosis van hun bloeddrukverlagende medicatie na verloop van tijd vaak kunnen verlagen.

Zo weinig mogelijk “ongunstige” koolhydraten

Mensen met een hoge bloeddruk moeten ook hun inname van enkelvoudige koolhydraten, zoals witte bloem of witte pasta, beperken ten gunste van complexe koolhydraten, zoals die vooral in volkorenproducten voorkomen. Een van de vele voordelen van complexe koolhydraten is dat ze je langer ‘vol’ houden en de ontwikkeling van obesitas tegengaan.

Daarom wordt mensen met hoge bloeddruk geadviseerd een matige hoeveelheid koolhydraten te eten, die iets minder dan de helft van hun energiebehoefte dekt, en tegelijkertijd vooral complexe koolhydraten te eten. Het is bijvoorbeeld gezonder volkorenbrood te verkiezen boven wit brood, volkorenpasta boven witte pasta, of volkoren- of zilvervliesrijst boven witte rijst.

Huishoudsuiker en industriële vruchtensuiker (fructose) zijn ook enkelvoudige koolhydraten en dus ongunstig. Daarom moeten hypertensie-patiënten er maar weinig van eten. Met name fructose is zeer populair in de voedingsindustrie omdat het in zuivere vorm twee keer zo zoet is als glucose en bovendien goedkoop kan worden geproduceerd.

Uit studies blijkt echter dat fructose, en vooral de vaak gebruikte maïssiroop met een hoog fructosegehalte (HFCS), niet alleen dikmakend is, maar ook een verhoging van de bloeddruk kan veroorzaken.

Het is daarom raadzaam gezoete dranken (zie hieronder), kant-en-klare levensmiddelen en andere levensmiddelen waarin fructose als smaakstof wordt gebruikt, te vermijden. Ook het fructosegehalte in fruit is schadelijk, daarom wordt maximaal 2 stuks fruit geadviseerd. Het uitpersen van sinaasappels levert niet alleen vitaminen maar ook heel veel fructose! Het wordt daarom afgeraden.

Verminder uw inname van keukenzout!

Het is wetenschappelijk bewezen dat zout, d.w.z. natriumchloride, de bloeddruk verhoogt – vooral als u behoort tot de groep van zoutgevoelige hypertensiepatiënten. In het algemeen wordt een maximum van 6 gram per dag aanbevolen – dit komt overeen met ongeveer één afgestreken theelepel. In werkelijkheid hebben de meesten een veel hogere inname.

Vooral in kant-en-klaar maaltijden, worst, kaas, gerookte producten en brood zit veel zout. Deze voedingsmiddelen moeten worden verminderd. Bij het koken is het een goed idee om kruiden toe te voegen en zout zoveel mogelijk te vermijden.

Vocht

Ons lichaam heeft minstens 2,5 liter vocht per dag nodig. Het gaat daarbij niet om gezoete sappen, gezoete thee, ijsthee of frisdranken zoals cola en limonade. Deze drankjes bevatten niet alleen veel calorieën, maar de suiker die erin zit kan ook de bloeddruk verhogen. Idealiter wordt aan de dagelijkse vochtbehoefte voldaan met water, sap en/of ongezoete (kruiden)thee.

Alcohol heeft ook een ongunstig effect op hoge bloeddruk. Mannen wordt aangeraden niet meer dan 20 gram alcohol per dag te drinken, vrouwen niet meer dan 10 gram alcohol per dag.

Koffie

Jarenlang werd hypertensiepatiënten aangeraden geen koffie te drinken. Studies hebben echter aangetoond dat koffie niet tot de stimulerende middelen behoort die de bloeddruk verhogen – althans als het met mate wordt gedronken.

De situatie is echter anders bij frisdranken die cafeïne bevatten. Zo verhogen coladranken, of zij nu gesuikerd of “light” zijn, het risico op het ontstaan van hoge bloeddruk en hebben zij ook een ongunstig effect op het verloop van een reeds bestaande bloeddruk; hetzelfde geldt voor energiedranken. En omdat ze, zoals gezegd, ook problematisch zijn vanwege hun hoge suikergehalte, is het beter deze dranken helemaal te vermijden.

Verlaging van hoge bloeddruk

De conventionele medische behandeling van hoge bloeddruk berust op twee belangrijke pijlers: verlaging van de bloeddruk door het gebruik van medicijnen en een verandering van de levensstijl. Twee maatregelen staan op de voorgrond: een zoutarme, evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging. Om met stress om te gaan, wordt de regelmatige beoefening van ontspanningstechnieken aanbevolen.

Therapie met medicatie

Bij de behandeling van hoge bloeddruk worden verschillende geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel of welke combinatie van geneesmiddelen in elk individueel geval geschikt is, hangt niet alleen af van het bloeddrukniveau, maar ook van eventuele bijkomende aandoeningen. Het werkingsmechanisme van antihypertensiva varieert in sommige gevallen. Wat zij echter gemeen hebben, is een voortdurende normalisering van de hoge bloeddrukwaarden om vasculaire en orgaanschade te voorkomen.

 • Diuretica zijn uitdrogende geneesmiddelen die de uitscheiding van zout en water via de nieren en de blaas verhogen, waardoor de hoeveelheid vocht in de circulatie afneemt. Dit verlicht en verwijdt de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.
 • Bètablokkers (beta-adreno-receptorblokkers) remmen het effect van adrenaline en noradrenaline. Dit betekent dat het bloeddrukverhogende effect niet optreedt.
 • Alfa-1-receptorblokkers (alfablokkers) verhinderen dat adrenaline en noradrenaline zich vasthechten aan de alfa-1-receptoren in de wanden van de bloedvaten. De bloedvaten blijven ontspannen en de bloeddruk daalt.
 • Calciumantagonisten (calciumkanaalblokkers) ontspannen de spieren van de slagaders. Hierdoor verwijden de bloedvaten zich en daalt de bloeddruk.
 • ACE-remmers interfereren met de hormonale controle van de bloeddruk door een bepaald enzym te blokkeren en zo de vorming van een hormoon dat onder andere de samentrekking van de bloedvaten regelt. Het effect is een verwijding van de bloedvaten, waardoor de bloeddruk daalt. Sartans zijn een verdere ontwikkeling.
 • Renineremmers (renine-antagonisten) werken op dezelfde manier als ACE-remmers of sartanen, maar zij blokkeren het enzym renine.

De basisregel is dat de behandeling altijd moet beginnen met een lage dosis, die vervolgens geleidelijk wordt verhoogd. Op deze manier wordt het lichaam geleidelijk hersteld. De aanpassingsfase kan tot gevolg hebben dat men zich de eerste weken na het begin van de therapie onwel voelt. Dit komt omdat het lichaam weer moet wennen aan de normale (=lagere) bloeddruk.

Veel voorkomende symptomen zijn duizeligheid, vermoeidheid en verminderde prestaties. Indien de stoornis ernstig is, moet met de therapeut worden besproken of een verlaging van de gekozen dosis aangewezen is.

Een voorgeschreven bloeddrukmedicijn mag nooit worden stopgezet zonder overleg met uw therapeut. Hetzelfde geldt voor het veranderen van de dosis op eigen houtje. Als de medicatie moet worden gestaakt, wordt de behandeling langzaam “afgebouwd” door de dosis en/of de frequentie van het innemen van de medicatie te verminderen. Dit kan enkele weken duren.

Voedingssupplementen van Biogena

Naast conventionele medicatie kunt u ook gebruik maken van natuurlijke middelen.

Omega 3 forte 700 (3 verpakkingen voor 3 maanden)

Neem 2 maal per dag, 1 capsule bij elke maaltijd. Bevat de gestandaardiseerde omega-3 vetzuren EPA en DHA gecombineerd met vitamine E in zuivere stoffen.

Epidemiologische studies en meta-analyses hebben aangetoond dat omega-3-vetzuren een belangrijke rol spelen bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten en het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk kunnen verminderen. De bloeddrukverlagende werking van de omega-3 vetzuren EPA (eicosapentaeenzuur) en DHA (docosahexaeenzuur) is herhaaldelijk bevestigd.

Co-enzym Q10, 120mg, bioident (180 capsules als 3-maandenpakket)

Neem dagelijks 2 capsules bij de middagmaaltijd. Co-enzym Q10 is ook een belangrijke factor bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten. Co-enzym Q10 is essentieel voor de energiestofwisseling van de hartspier. Een meta-analyse bevestigde het potentieel van co-enzym Q10 als een bijwerkingvrije en doeltreffende therapeutische maatregel voor hypertensie. Zowel de systolische als de diastolische bloeddruk kon aanzienlijk worden verlaagd door vervanging van Q10. Co-enzym Q10 moet altijd bestaan uit het hoogwaardige Ubiquinol en niet het Ubiquinon!

Blut Druck Formula Gold, 60 capsules (3 verpakkingen voor een kuur van 3 maanden)

Neem dagelijks 2 x 1 capsule met een ruime hoeveelheid vloeistof tijdens de maaltijd. Samenstelling op basis van zeer biobeschikbaar kaliumcitraat en magnesium, aangevuld met natuurlijk lycopeen uit tomaten en extracten van zwart komijnzaad en groene thee.

Maak hier een afspraak voor een gratis en vrijblijved consult: https://bit.ly/ContactFinesseMedicalCenter

De informatie op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door:

Cor Kok
Oprichter Finesse Medical Center